Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

Redzi, es stāvu durvju
priekšā un klaudzinu. Ja kas
dzird manu balsi un durvis
atdara, es ieiešu pie viņa un
turēšu ar viņu mielastu,
un viņš ar mani  (Atkl. 3:20).

FONTA LIELUMS  aA aA