Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

“Patiesi, patiesi Es jums saku:
kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība.”
(Jņ. 6:47)

FONTA LIELUMS  aA aA